SPAGHETTI POMODORO

SPAGHETTI POMODORO

350,000

WITH PARMESAN CHEESE AND TOMATO SAUCE